Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/seoweb/domains/caraccident.co.il/public_html/lib/factory.php on line 219
תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה
נפגעת בתאונת דרכים?
מגיע לך פיצויי כספי!
בדוק את גובה הפיצויי שמגיע לך:
לחצו לשליחה

מתי תאונת דרכים נחשבת גם תאונת עבודה?

במאמר זה נדון במצב דברים שבו אדם נפגע בתאונה שמוגדרת הן כתאונת עבודה והן כתאונת דרכים ונענה על השאלה כיצד תובעים פיצויים בתאונת עבודה?

אדם שנפגע בתאונת עבודה, עומדת לו זכות לגמלה מהביטוח הלאומי על הנזקים הבאים:

  • דמי פגיעה בשל אבדן כושר השתכרות בגובה 75 אחוזים משכרו טרם התאונה
  • תביעה בגין נכות המתבססת על הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי
  • נזקים נוספים כמו טיפול רפואי וכד'

לצורך קבלת פיצוי על נזקים נוספים שנגרמו לו מעבר לגמלה כאמור על הנפגע להגיש תביעה כנגד מעבידו. תביעה זו תתבסס על העילות שבפקודת הנזיקין – לדוגמא רשלנות או הפר חובה חקוקה.

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה – הבעייתיות שנוצרת

עתה נתמקד במקום שבו אדם נפגע בתאונת עבודה, שנעשתה אגב תאונת דרכים. הזכות לפיצוי בתאונת הדרכים ניתן מכוח חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, אשר קובע כי המבטח של הרכב ישלם את הפיצוי לנפגע.

לקריאה נוספת: מידע וסיוע לנפגעי תאונות דרכים

כמו כן קובע החוק, כי במקרה של תאונת דרכים, ניתן יהיה לתבוע רק דרך החוק ולא תהא זכות תביעה דרך פקודת הנזיקין (הוראת יחוד העילה).

 אם כך, במצב של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, הנפגע יתבע את הביטוח הלאומי לקבלת הגמלה ואת יתרת הנזק(שאינו משתלם דרך הגמלה) יתבע מהחברה המבטחת את הרכב, שכן אפשרותו לתבוע את המעביד מכוח פקודת הנזיקין חסומה בשל הוראת ייחוד העילה.

וכך קבע גם בית המשפט בתיק אזרחי 514/83 אלי שחר נ' סהר חברה לביטוח באומרו:

"אם נדקדק, כאשר התאונה היא תאונת דרכים אין זכאותו של העובד לפיצויים מן המעביד אלא זכאותו לפיצויים היא מחברת הביטוח".

האם העובד אם כך יוכל לקבל פיצוי כפול על הנזק הן מהביטוח הלאומי והן מהמבטח של הרכב?

מצב של כפל פיצוי, שבו עובד מקבל מעבר לנזק שנגרם לו איננו רצוי. על כן חברת הביטוח של הרכב תהא רשאית להפחית מסכום הנזק שנפסק כנגדה את הסכום ששולם בידי גמלת הביטוח הלאומי לנפגע.

מהו הדין כאשר גובה הגמלה מהביטוח הלאומי עולה על גובה הפיצוי של חברת הביטוח – דהיינו התביעה "נבלעת" בתוך התביעה האחרת?

בכגון דא, זכאי הנפגע לגמלה מהביטוח הלאומי וגם לפיצוי מחברת הביטוח של הרכב ששיעורו 25 אחוז מהגמלה -  וזאת לאור סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כדלהלן:

"א) הגיש הזכאי לגמלה תביעה לפיצויים נגד צד שלישי ותביעה זו התבררה יחד עם תביעת המוסד לפי סעיף 328(א),  לא יהיה המוסד זכאי לסכום העולה על 75% מסך כל הפיצויים המגיעים מהצד השלישי למוסד ולזכאי לגמלה כאחד (בסעיף זה - סך כל הפיצויים), והזכאי לגמלה יהיה זכאי ליתרה".

דוגמא להמחשה: פלוני נפגע בתאונה דרכים שהיא גם תאונת עבודה, הביטוח הלאומי חב לו תשלום גמלה של 200.000 ¤, וחברת הביטוח אחראית לנזק שנגרם לו בגובה 100000 ש"ח.

במקרה זה כפי שצוין התביעה כנגד המבטח נבלעת שכן היא קטנה מהתביעה כנגד הביטוח הלאומי. עם זאת, לאור דברינו, הנפגע יוכל לקבע פיצוי בסה"כ של 50000 ש"ח נוספים מחברת הביטוח של הרכב.

למידע נוסף: חישוב פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

כיצד לפעוללאחר תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

הדבר המומלץ ביותר לעשות במקרים אלו הוא להיפגש עם עורך דין מהתחום שימליץ על דרך הפעולה הרצויה. כאשר מדובר בתביעות על תאונות דרכים – בדרך כלל מדובר בסכומי פיצוי משמעותיים, ועו"ד מקצועי שייצג אתכם נאמנה, ימקסם את סכום הפיצוי שלכם. דבר שיאפשר לכם שקט נפשי כלכלי לאחר התאונה.

לקריאה נוספת: מי אחראי במקרה של תאונת שרשרת?